M.G.MAKSIMALIETIS - Addiction & habit treatment - 100% effectiveness
About Us
 
                                                                     LT
                          
Psichoterapeutas M.G.Maksimalietis diplomuotas Hipnoterapeutas akredituotas Jungtinėje Karalystėje, Nacionalinės Hipnoterapeutų Asociacijos narys. "The Global Maximalistic Psychotherapy Society" įkūrėjas koduoja nuo alkoholio bei nikotino priklausomybių Anglijoje, Airijoje, Latvijoje bei Lietuvoje. 
 Norintys koduotis klientai privalo išbūti nevartoję alkoholio nemažiau 10-ies dienų, taip pat paskutines 5-ias dienas iki seanso negalima vartoti kavos ir raminamųjų vaistų. Prieš kodavimo seansą M.G.Maksimalietis vieną valandą konsultuoja apie kodavimo metodikos ypatumus, informuoja apie galimas pasekmes sulaužius kodą, bei pateikia visuomenėje oficialiai neafišuojamos informacijos apie tikrąją alkoholio paskirtį.Tik išklausius konsultaciją pacientas būna koduojamas arba ne, tai priklauso nuo jo asmeninio apsisprendimo ir psichoterapeuto sutikimo. M.G.Maksimalietis pasilieka teisę nekoduoti žmogaus, jei konsultacijos metu išaiškėja, kad paciento apsisprendimą koduotis nulėmė artimųjų spaudimas, o ne pačio zmogaus noras. Arba, jei žmogus atvyksta seansui nepasiruosęs, tai yra neblaivus
Į kodavimo seansus vyksta išankstinė registracija telefonu.
  
   Pagal M.G.Maksimalietį visiškai nevartojantys alkoholio žmonės, net iki 20 % efektyviau sprendžia gyvenimiškas problemas, negu tie, kurie alkoholį vartoja "saikingai", keletą kartų per menesį. Žmogus pasirinkęs blaivų gyvenimo būdą - yra pasirinkęs maksimaliai išnaudoti savo gyvenimo galimybes. Žmonės vartojantys alkoholį "tiktai savaitgaliais", jau yra antros stadijos alkoholikai, jie net iki 80 % mažiau išnaudoja savo galimybes į tobulesnį, sveikesnį ir žinoma turtingesnį gyvenimą, nei blaivus žmogus. Pagal statistika 98 % atsisakiusių vartoti alkoholį žmonių nebenori sugrįžti prie senojo gyvenimo būdo, nes yra įsitikinę, kad tai ką yra pasiekę per penkerius blaivaus gyvenimo metus, jiems niekada to nebūtų pavykę pasiekti ir per visą gyvenimą, net jei ir būtų vartoję alkoholį "saikingai". Žmogus nebandęs gyventi visiškai nevartojant svaigalų niekada nesuvoks, kad gyvenimas gali būti geresnis, mielesnis, sėkmingesnis, bei turtingesnis tiek dvasiškai tiek finansiškai...
  
   Psichoterapeutas M.G.Maksimalietis sveikina visus tuos, kurie nepraleidžia ne menkiausios progos savo gyvenime tapti tobulesniais... Būti Maximalistais...
 
  Tik visada ir absoliučiai blaivus yra visiškai laisvas žmogus, visi kiti yra pasmerkti tapti sistemos programuojamais vergais - biorobotais...
                                                                          
                                                                                           M.G.Maksimalietis   

 
                                                   RU
 
Психотерапевт М.Г.Максималиетис дипломированный гипнотерапевт, аккредитованный в Великобритании, член Национальной ассоциации гипнотерапевтов. Основатель Общества "Глобальной Максималистической Психотерапии" кодирует от алкоголя, никотина, азартных игр и других зависимостей в Англии, Ирландии, Латвии и Литве. Hа сеанс кодировки нужно регистрироваться заранее.
 Желающие закодироваться, обязаны 10 дней не употреблять алкогольных напитков, также в течение 3 дней до сеанса нельзя  употреблять кофе и успокоительных лекарств. Во время сеанса M.G.Maksimalietis проводит консультацию об особенностях метода кодировки, предупреждает о возможных последствиях для нарушивших код, а также предоставляет официально не публикуемую информацию о настоящем предназначении алкоголя. По мнению M.G.Maksimalietis‘а, люди совсем не употребляющие алкоголя на 20 % эффективней решают жизненные проблемы, чем те, которые его употребляют в умеренном количестве. Человек, выбравший трезвый образ жизни, выбрал путь максимального использования своих жизненных возможностей. Люди, употребляющие алкоголь только по выходным, уже алкоголики 2 стадии; они на 40 % меньше используют свои возможности сделать свою жизнь лучше, здоровее и богаче чем трезвенники. По статистике 98% людей, отказавшихся от алкоголя, не хотят возвращаться к прежней жизни, поскольку уверены в том, что то, чего они достигли в течение 5 лет трезвой жизни, они бы никогда не достигли в течение всей жизни, употребляя алкоголь даже в умеренных количествах. Человек даже не попытавшийся жить без алкоголя никогда не поймёт, что жизнь может быть лучше, удачливей и богаче не только душевно, но и материально. Психотерапевт M.G. Maksimalietis приветствует всех, кто не пропускает ни малейшей возможности жить лучше, быть совершенней.. быть Максималистом. 
 
 
                                                   EN

 Psychotherapist M.G. Maksimalietis encodes subliminal mind from alcohol and nicotine dependence in United Kingdom, Ireland and Lithuania.
 Those who wish to get encoded have to abstain from alcohol up to 10 days and also must not drink coffee and sedative drugs for 5 days before the session.  During the session M.G. Maksimalietis provides 1 hour’s consultation about encoding techniques features, informs about the consequences of broken code, and provides officially unpublished information about the actual alcohol purpose in this world. The Encoding process itself takes just up to 5 minutes.According to M.G. Maksimalietis people who totally don’t use alcohol, are 20% more effective at solving their life problems than those who use alcohol in limited quantities. A person who has taken a sober way of life has chosen the way of maximizing his life chances. People drinking alcohol only at weekends are already second-stage alcoholics who exploit their potential to improve their life as well as make it healthier and richer 40% less effectively than those who abstain. About 98 % of those who have stopped using alcohol do not want to come back to their old life style because they are satisfied with themselves.  They realize that will never achieve so much in the whole lifetime using alcohol in limited quantities compared to what they have reached in 5 years time living without alcohol. A person, who hasn’t tried to live without alcohol use will never understand, that life can be better, nicer, more successful and richer in both financial and spiritual terms. A psychologist-methodologist M.G. Maksimalietis congratulates all those who don’t miss the slightest opportunity to live a better life ... to  become Maximalists! 
 
 
 
                         

                                                     LT
 
   M.G.Maksimalietis yra įkuręs "The Global Maximalistic Psychotherapy Society" (Maksimalistinės Psichoterapijos Draugiją), bei "Maksimalistų Klubą" vienijantį žmones, kurie yra atsisakę savo gyvenime bet kokių kvaišalų, kurie yra pasirinkę sveiką gyvenimo būdą, kurie yra už pasaulio susivienijimą, kurie yra prieš karus ir nesantaiką, ir kurie yra už vieną vienintelę Pasaulio religiją "Dievas yra Vienas" - Gėris.
   Maksimalistas – visada blaivus ir todėl su maksimaliu progresu visapusiškai tobulėjantis žmogus, kuris gyvena nuolat sėkmingai, keisdamas savo gerovės lygį į vis geresnį. Jei esate vienas iš tokių, tuomet kviečiame jus prisijungti
 
                                                      RU
 
M.G.Maksimalietis основал союз Максималистов. Союз объединяет людей, которые отказались от  алкоголя и выбрали здоровый образ жизни. М. Г. Максималетис является основателем "The Global Maximalistic Psychotherapy Society" (,,Обществo глобальной максималистической психотерапии“ , a также ,,Клуба Максималистов“, который объединяет людей, отказавшихся в своей жизни от каких либо наркотиков.
Максимист всегда трезв, следовательно, с максимальным успехом (прогрессом) всесторонне развивающийся человек, всегда успешнo меняющий свой уровень благополучия в лучшую сторону. Если вы один из таких, приглашаем вас присоединиться к нам. 

                                                      EN
 
M.G.Maksimalietis has created Maximalists Club. This club unite people who refused alcohol and drugs and have chosen healthy life style.